Ghenh Da Dia Phu Yen (The Sea Cliff of Stone Plates)

attractions - Vietnam: Oct. 8, 2018

Video source: Du Lịch Quy Nhơn Bình Định

Banner Image source: ibb.co