Ghenh Da Dia Phu Yen (The Sea Cliff of Stone Plates)

attractions - Vietnam: Aug. 13, 2018

Video source: Du Lịch Quy Nhơn Bình Định

Banner Image source: ibb.co